TCS
โรงเรียนทุ่งช้าง

Learn Computer Room


คลิกเพื่ออ่านเปิด

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


คลิกเพื่ออ่านเปิด

แบบสำรวจนักเรียนที่ประสงค์จะเดินทางมากับรถโรงเรียน


คลิกเพื่ออ่านเปิด

แบบสำรวจนักเรียนที่ประสงค์จะอยู่หอพักของโรงเรียน


หากนักเรียนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำการติดต่อกับทางครูผู้สอนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งาน

ฝ่ายดูแลและให้ข้อมูล
จันทร์ - เสาร์ เวลา 9:00 -18:00 น.
087-787-7874
Learn Computer Room
chitapong_loveza@hotmail.com
facebook