[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เมนูหลัก
โรงเรียนทุ่งช้าง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่


  
บทคัดย่อวิจัย  
 

บทคัดย่องานวิจัย - 2563


นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


อนงลักษณ์ ปันแก้ว

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนด้วยระบบห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ


นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด

การพัฒนาชุดส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สิทธิผู้บริโภค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563นางสมร คัญใหญ่

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft Power Point เรื่อง ทำนาฏยศัพท์ในรําวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งช้าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563นางสาวอารีรัตน์ สุทธิ

:การพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นภฉัฐ เพ็ชรภา

:พัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทโคลงสี่สุภาพโดยใช้แบบฝึก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ยุวรัตน์ จันทร์เติม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอารยธรรมของโลกตะวันตกยุคโบราณด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งช้างนางสาววิไลลักษณ์ ไชยและ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนทุ่งช้างนางสาวอนงลักษณ์ ปันแก้ว

การพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ


นางสาวจีระพันธ์ วงค์พุทธคำ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่องการเกิดภาพจากเลนส์และกระจกเงาทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้เทคนิคขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์


นางรัตนา วรินทร์

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญด้วยวิธีการ ซี ไอ อาร์ ซี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1


นายวิรัช รุ่งโรจน์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ร่วมกับวิธีการสอนแบบแบบคิดคู่ (think pair share)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนทุ่งช้าง


นางสาวจารินี มนตรี

ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ งานอาชีพ การกํากับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563


นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนทุ่งช้าง โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียน


นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5 ขั้นร่วมกับการใช้ทักษะการเรียนรู้และสร้าง นวัตกรรม 4 ด้าน (4Cs) ในรายวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนทุ่งช้าง


นางปราณี สิงห์ธนะ

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานอีสปและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นายภัคพล มหานิล

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2


นายธีรพงศ์ โนพันธ์ุ

การพัฒนาเว็บไซต์ ผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


นางสาวรมิดา จันฟุ่น

การใช้เกมในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


นางสาวรัตติยา สุทธหลวง

การพัฒนาทักษะการจําคําศัพท์และการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีนโดยใช้การ์ดคําศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง


นางกัลยา โนแก้ว

รายงานการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


นางเยาวเรศ รัตนะ

การสร้างชุดกิจกรรมการสอน เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนักสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


บทคัดย่องานวิจัย - 2562


นางสาวอนงลักษณ์ ปันแก้ว

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนทุ่งช้าง อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยใช้แบบฝึกทักษะ


นางสาวอารีรัตน์ สุทธิ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


นางสาวจารินี มนตรี

การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นางรัตนา วรินทร์

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีการซีไออาร์ซี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3


นางปราณี สิงห์ธนะ

การพัฒนาแบบเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Present Simple Tense วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Learning Together เรื่องการไทเทรตสารละลายกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


นางสาวจีระพันธ์ วงค์พุทธคำ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่องแรงในธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์สาร

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการ จัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม ในรายวิชาการจัดสวนในภาชนะ


นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด

การใช้ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มจัดการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง สารเสพติดให้โทษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพล

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


นายวิรัช รุ่งโรจน์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ visual thinking ร่วมกับวิธกีารสอนแบบ think pair share และความพึงพอใจต่อวิธีการสอน เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนทุ่งช้าง


นางสาวรมิดา จันฟุ่น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นางสาววิไลลักษณ์ ไชยและ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น

แบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2


นายสรธร คำรังษี

การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง


นางนภฉัฐ เพ็ชรภา

การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งช้าง


นางเยาวเรศ รัตนะ

การสร้างชุดกิจกรรมการสอน เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนักสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


นายชิตพงศ์ หิรัตนพันธุ์

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37


นางกัลยา โนแก้ว

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน