[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เมนูหลัก
โรงเรียนทุ่งช้าง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่


  
บทคัดย่อวิจัย  
 

บทคัดย่องานวิจัย - 2562


นางสาวอารีรัตน์ สุทธิ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


นางสาวอนงลักษณ์ ปันแก้ว

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนทุ่งช้าง อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยใช้แบบฝึกทักษะ


นางสาวจารินี มนตรี

การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นางรัตนา วรินทร์

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีการซีไออาร์ซี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3


นางปราณี สิงห์ธนะ

การพัฒนาแบบเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Present Simple Tense วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Learning Together เรื่องการไทเทรตสารละลายกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


นางสาวจีระพันธ์ วงค์พุทธคำ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่องแรงในธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์สาร

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการ จัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม ในรายวิชาการจัดสวนในภาชนะ


นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด

การใช้ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มจัดการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง สารเสพติดให้โทษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพล

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


นายวิรัช รุ่งโรจน์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ visual thinking ร่วมกับวิธกีารสอนแบบ think pair share และความพึงพอใจต่อวิธีการสอน เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนทุ่งช้าง


นางสาวรมิดา จันฟุ่น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นางสาววิไลลักษณ์ ไชยและ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น

แบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2


นายสรธร คำรังษี

การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง


นางนภฉัฐ เพ็ชรภา

การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งช้าง


นางเยาวเรศ รัตนะ

การสร้างชุดกิจกรรมการสอน เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนักสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


นายชิตพงศ์ หิรัตนพันธุ์

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37


นางกัลยา โนแก้ว

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน