โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ที่ตั้ง เลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
หมายเลขโทรศัพท์ 054-795167 โทรสาร 054-795003
Email : tc_school@hotmail.com