โรงเรียนทุ่งช้าง

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

Nature

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ประจำปี 2562) ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์, ธันวาคม 28, 2562

กิจกรรม : เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ประจำปี 2562) ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยการจัดกิจกรรมลูกเสือครั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีความแข็งแรง อดทน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ ซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในสังคม ทางโรงเรียนทุ่งช้างจึงได้จัดทำโครงการเข้าค่ายพักแรมนี้ขึ้น

รูปภาพ   3