โรงเรียนทุ่งช้าง

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

Nature

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA

ข่าวประชาสัมพันธ์, ธันวาคม 14, 2562

14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA และพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินในชั้นเรียนสำหรับครูโรงเรียนทุ่งช้าง ด้วยกระบวนการ PLC จำนวน 6 ชั่วโมง การดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน เพื่อที่จะก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของตนเอง และแนวทางของคุณภาพแห่งชาติ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากล นําพาให้คุณภาพการศึกษาของประเทศมีคุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

รูปภาพ   3